Política de privacitat

Termes aplicables al tractament i protecció de dades personals

IGUANA COMUNICACIONS, S.L. (en endavant, IGUANA) vol oferir als seus clients la millor experiència en la prestació dels seus serveis. Per això és per nosaltres una prioritat garantir que les vostres dades personals seran tractades amb el màxim respecte i de manera segura, d'acord amb els principis de licitud, transparència, lleialtat, confidencialitat, minimització de dades, exactitud i integritat.

En el desenvolupament d'aquesta tasca IGUANA ha actualitzat la seva política de protecció de dades amb la finalitat d'adaptar-la al nou reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Amb l'objectiu de donar compliment a aquesta norma, us informem de com IGUANA recopila, tracta i protegeix les vostres dades personals, així com les formes d'exercir els vostres drets.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat Iguana Comunicacions S.L., amb NIF B65006116
Domicili social C/Alemanya 33-5B, 1r 08700 Igualada (Barcelona)
Telèfon de contacte 938035509
Correu electrònic

El Delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO) és la persona designada per IGUANA per tal que s'encarregui de vetllar per la protecció del vostre dret fonamental a la protecció de dades personals. La seva adreça postal és al C/ Alemanya 33, 5B-1r 08700, d'Igualada (Barcelona).

Podeu contactar amb el DPD mitjançant l'adreça electrònica

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals, i què ens permet fer-ho?

IGUANA tracta les vostres dades personals per tal de prestar-vos els serveis contractats de la manera més satisfactòria, així com per a altres finalitats a les quals decidiu lliurement de donar el consentiment. D'acord amb el principi de minimització tractarem les dades que siguin «adequades, pertinents i limitades a allò necessari d'acord amb les finalitats per a les quals són tractades»

Totes les finalitats es regiran mitjançant el present document, essent possible que IGUANA desitgi introduir durant la vigència del tractament altres dades o finalitats addicionals. En aquest cas seràs requerit per tal que ens doneu el vostre consentiment.

Pel fet que les dades personals que utilitza IGUANA provenen del propi interessat, és a dir, sou vosaltres qui ens les faciliteu, sereu el responsable de que aquestes dades siguin exactes i completes, així com d'actualitzar-les quan hagin canviat per qualsevol circumstància.

El tractament de les vostres dades es fa amb les següents finalitats, i es fonamenta en les següents bases legitimadores.

Legitimació basada en la contractació i prestació d'un servei de telecomunicacions

IGUANA podrà utilitzar les dades que siguin necessàries per tal de prestar-vos els serveis contractats, cosa que podria incloure determinades categories de dades sensibles. La base jurídica d'aquests tractaments és l'execució del contracte que heu firmat amb nosaltres.

Aquesta base jurídica ens legitima per a l'ús de les dades amb les següents finalitats:

 • La prestació, manteniment i gestió de serveis. Això inclou: l'atenció al client, la prestació de serveis de comunicacions audiovisuals, la provisió del servei d'accés a Internet, la conducció de la comunicació mitjançant una xarxa de comunicacions electròniques, l'establiment i enrutament de la trucada (inclosa la interconnexió), la gestió dels processos de portabilitat, i la facturació i cobrament dels serveis prestats mitjançant el registre de les dades de trànsit i interconnexió.
 • L'ús de les dades per a la reclamació judicial o extrajudicial de quantitats, en cas d'impagaments.
 • L'emmagatzematge dels registres i la gravació de les trucades realitzades als telèfons d'atenció al client per tal de millorar la qualitat dels serveis, per acreditar la contractació i la informació contractual i precontractual brindada, per verificar la satisfacció del client, i per motius de seguretat.
 • La comprovació de la solvència del client amb caràcter previ a la contractació i mentre es mantingui la relació contractual, mitjançant l'accés a sistemes d'informació creditícia, amb la finalitat d'avaluar la viabilitat econòmica d'una nova contractació o el manteniment de l'existent, en aquells casos en que això suposi una operació de finançament, pagament a terminis, o facturació periòdica.
 • La realització d'estadístiques, enquestes i estudis de mercat per l'avaluació dels béns i serveis oferts, així com per a la presa de decisions empresarials en funció dels resultats obtinguts.
 • Garantir la seguretat de les xarxes i comunicacions electròniques, amb la finalitat de donar compliment amb els estàndards de qualitat previstos per la normativa aplicable.
 • Qualsevol altra finalitat que sigui igualment fonamental per prestar qualsevol dels serveis contractats, així com per donar compliment a qualsevol obligació legal a la que IGUANA estigui subjecta.

Legitimació basada en l'interès legítim d'IGUANA

IGUANA tractarà les vostres dades personals amb les finalitats que es detallen a continuació, sempre i quan no prevalguin els vostres interessos, drets i llibertats. Tindrem en compte les expectatives raonables que pugueu tenir d'aquest tractament, basades en la relació que manteniu amb IGUANA. Tractarem les vostres dades amb l'objectiu d'oferir-vos una experiència més satisfactòria com a client, i per tal de garantir la seguretat i confiança dels nostres productes i serveis.

Aquesta base jurídica ens legitima per a l'ús de les dades amb les següents finalitats:

 • Impedir l'accés no autoritzat a les xarxes de comunicacions electròniques i la distribució malintencionada de codis per tal de frenar possibles atacs de denegació de servei (DoS), o danys als sistemes informàtics i de comunicacions electròniques. Aquesta finalitat persegueix garantir la seguretat de la xarxa i de la informació, sota els nivells de confiança exigibles per la normativa aplicable als prestadors de serveis de telecomunicacions.
 • Comunicar les dades necessàries per tal d'incloure, en cas d'impagament, a un deutor a fitxers de solvència patrimonial. Es comunicaran les dades identificatives del deutor ii les dades relatives a l'incompliment d'obligacions dineràries a les entitats responsables de sistemes comuns d'informació de crèdit, com per exemple, i a títol enunciatiu i no limitatiu, a BADEXGUG, ASNEF, fitxer d'incidències judicials, etc. d'acord amb la legislació vigent; sempre en aquells casos en què el deute del deutor sigui cert, vençut i exigible, i sempre després d'haver realitzat un requeriment de pagament previ al deutor.
 • Verificar l'exactitud de les dades personals aportades pel client, i lluitar contra el frau. Aquesta finalitat permet que IGUANA verifiqui l'exactitud de les dades aportades pel client a través dels codis CSV o altres mecanismes similars, o bé sol·licitant a l'entitat bancària emissora dels documents la seva confirmació. En cas d'adhesió al sistema Hunter, IGUANA incorporarà les dades dels seus clients a un fitxer titularitat de l'Associació Espanyola d'Empreses contra el Frau. En aquest cas les dades seran comparats contra altres dades de sol·licituds de serveis de telefonia que figurin al sistema Hunter, amb l'objectiu de detectar l'existència d'informació potencialment fraudulenta en el marc del procés d'aprovació del servei. Si com a resultat d'aquesta consulta existissin dades inexactes, irregulars o incompletes, IGUANA estudiarà amb més deteniment la sol·licitud de contractació. A més a més es podran consultar les dades facilitades en aquest procés de consulta per part d'altres entitats adheides al sistema Hunter, com poden ser empreses dels sectors financer, de telecomunicacions, rènting, assegurances, compra de deute, immobiliari, subministraments d'energia i aigua, entre d'altres. El llistat específic d'empreses i entitats adherides al sistema Hunter es pot consultar a la pàgina web de l'Associació Espanyola d'Empreses contra el Frau: www.asociacioncontraelfraude.org. Podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat o limitació al tractament de dades davant l'Associació Espanyola d'Empreses contra el Frau dirigint-vos a l'Apartat de Correus 25054, 28002 de Madrid, enviant una sol·licitud signada i acompanyada d'una fotocòpia del vostre document identificatiu (DNI, passaport, o document anàleg).
 • Tractar les dades dels productes i serveis contractats a IGUANA; el trànsit, facturació, navegació i geolocalització del client, així com els productes i serveis consultats a la nostra pàgina web per tal d'analitzar o predir de forma molt bàsica determinats aspectes relatius a les vostres preferències personals i interessos, per tal d'oferir-vos un servei de la màxima qualitat i que garanteixi la lliure competència en el mercat de les telecomunicacions.

Legitimació basada en el vostre consentiment explícit

IGUANA tractarà les vostres dades personals per les finalitats següents en la mesura en què hàgiu prestat el vostre consentiment explícit i informat per a dur-les a terme. Per a aquests tractaments serà aplicable tot allò que es disposa en el present document i, a més a més, tot allò que es recull a les condicions generals i particulars del contracte de prestació de serveis subscrit per ambdues parts. Podreu retirar el consentiment prèviament prestat en qualsevol moment, a través dels tràmits previstos en l'apartat on se us explica la forma per la qual podreu procedir a exercir els vostres drets; si bé això no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment prèviament atorgat.

Aquesta base jurídica ens legitima per a l'ús de les dades amb les següents finalitats:

 • Analitzar les dades de productes i serveis contractats amb IGUANA, el trànsit, facturació, navegació i geolocalització del client, així com els productes i serveis consultats a la nostra pàgina web per tal de desenvolupar accions comercials. Aquesta finalitat legitima a IGUANA per a l'anàlisi de les dades amb l'objectiu de crear un perfil comercial en el qual es recullin els vostres gustos, hàbits de consum i necessitats (com per exemple l'abast i distribució del vostre consum de dades i de minuts telefònics), per tal de desenvolupar accions comercials sobre productes i serveis d'IGUANA i poder-vos oferir allò que més s'adeqüi als vostres interessos i necessitats.
 • Enriquir el vostre perfil en base a la informació obtinguda a través de tercers. Aquesta finalitat permet a IGUANA obtenir informació addicional sobre vosaltres a través de fonts d'informació de tercers (a tall d'exemple i de forma no exhaustiva, del Cadastre, de Xarxes Socials, del Registre de la Propietat, d'entitats comercials per tal d'obtenir informació sobre les portabilitats històriques d'una determinada numeració, etc.) per tal d'elaborar un perfil comercial, amb la finalitat de poder oferir-vos aquells productes i serveis que més s'ajustin a les vostres necessitats.
 • Tractar les vostres dades de trànsit, facturació, navegació i geolocalització per tal d'elaborar un perfil comercial i enviar-vos, per qualsevol mitjà de comunicació, informació publicitària genèrica sobre promocions aplicables al servei contractat, noves tarifes, millora i actualització dels serveis contractats, o altres serveis que puguin resultar del vostre interès.
 • Tractar les vostres seves dades de trànsit, facturació, navegació i geolocalització per tal d'elaborar un perfil comercial i enviar-vos o comunicar-vos, per qualsevol mitjà de comunicació, informació publicitària personalitzada de serveis i productes que puguin resultar d'interès específic per a vosaltres.

Quin tipus de dades personals tractem?

Depenent dels productes i serveis contractats, així com del tipus de finalitat concreta, IGUANA podrà tractar les dades personals que es descriuen a continuació i que es poden categoritzar de la manera següent:

Dades del client

Són les dades proporcionades de forma directa per part del client interessat: ja sigui en el moment de sol·licitud del servei a través de l'emplenament dels formularis d'alta o contractació, o de la seva tramesa per part del client al Servei d'Atenció al Client d'IGUANA a través de qualsevol mitjà de comunicació habilitat a tal efecte; o bé les que es proporcionen durant tota la relació contractual amb el client a través dels diferents mitjans de comunicació, com poden ésser reclamacions, sol·licituds d'informació al servei d'atenció al client, trucades telefòniques als diversos departaments d'Iguana, interacció per xarxes socials, visites a la nostra pàgina web, etc.

Dades obtingudes de fonts diferents del propi client

És la informació del client que s'hagi obtingut de terceres fonts, ja sigui amb la base del vostre consentiment o qualsevol altra causa legitimadora. Aquesta informació pot consistir en dades personals de contacte (per exemple en el procés de contrast de dades personals per la prevenció del frau, la realització de processos de portabilitat de dades, etc.); la informació de solvència patrimonial, de comportaments de pagament, d'interessos i d'hàbits de consum, entre d'altres.

Les fonts que IGUANA podrà consultar a tal efecte són:

 • Fonts accessibles al públic
 • Organismes de l'Administració Pública
 • Sistemes comuns d'informació creditícia (per exemple BADEXGUG, ASNEF, fitxers d'incidències judicials, etc.)
 • Fitxers de protecció d'identitat o de detecció fraudulenta de dades (per exemple el sistema Hunter)
 • Altres empreses de telecomunicacions, en el transcurs de processos de portabilitat
 • Empreses i proveïdors de màrqueting i de gestió de xarxes socials

Dades derivades del desenvolupament de la relació contractual

IGUANA obtindrà indirectament del client determinades dades derivades de la pròpia prestació dels serveis contractats i del manteniment d'aquesta activitat. Dins d'aquesta categoria s'hi inclouen les dades del trànsit, l'historial de pagaments i productes contractats, les accions i canals de contractació, les dades de navegació de la web pública d'IGUANA, les dades d'accés a l'àrea de clients d'IGUANA, l'historial d'incidències; i d'altres de naturalesa anàloga.

Dades inferides per IGUANA

IGUANA tractarà les dades que infereixi de l'estudi de les dades del client, ja sigui mitjançant l'aplicació d'algorismes matemàtics o qualsevol altre mètode desenvolupat internament. S'inclouen en aquesta categoria les dades dels resultats de les activitats de creació de perfil del client d'acord amb els diferents criteris que pugui utilitzar l'entitat, com poden ser la seva vinculació, antiguitat, l'ús que realitza dels serveis contractats, etc.

A qui cedirem les vostres dades?

Les dades personals tractades per IGUANA seran cedides a tercers únicament en la mesura en què això sigui necessari per a la prestació o el bon funcionament dels serveis prestats, o quan així ho requereixi el compliment de la normativa aplicable.

En virtut d'això es preveuen les següents cessions de dades:

Destinatari Tipus de dades comunicades Fonament legal
Altres empreses del grup empresarial d'IGUANA Dades de tipus identificatiu. Dades de contacte. Dades de localització. Dades del contracte de telecomunicacions subscrit (número de telèfon, adreça IP). esenvolupament, manteniment i control de la relació contractual (instal·lació, manteniment i provisió dels serveis, etc)
Altres empreses de telecomunicacions Dades de tipus identificatiu. Dades de trànsit. Desenvolupament, manteniment i control de la relació contractual (enrutament de trucades, portabilitat, etc)
Autoritats fiscals, duaneres, policials, judicials; autoritats competents en matèria de telecomunicacions, entitats prestatàries dels serveis d'atenció a les trucades d'urgència 112, així com qualsevol altra entitat que resulti de l'aplicació de la normativa vigent Dades de tipus identificatiu. Dades de localització. Compliment d'una obligació legal
Proveïdors de serveis de comunicacions Dades de contacte (correu electrònic o telèfon). Interès legítim. Desenvolupament, manteniment i control de la relació contractual. Tramesa de comunicacions relatives al contracte.
Proveïdors de serveis de comunicacions Dades de contacte (correu electrònic o telèfon). Tramesa de comunicacions comercials al client, per consentiment explícit de l'interessat.
Agents facultats en compliment de la Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions electròniques Dades recollides a l'article 3 de la normativa, o les dades recollides a aquella Llei que l'actualitzés o substituís Compliment d'una obligació legal
Empreses titulars de fitxers de solvència patrimonial, per la finalitat de verificació de la solvència Dades de caràcter identificatiu Interès legítim
CNMC per a la incorporació del client a les guies d'abonats Dades de caràcter identificatiu Consentiment de l'interessat

Temps de conservació

Les vostres dades personals seran conservades mentre es mantingui la relació contractual amb el client, i un cop finalitzada, durant un termini màxim de 5 anys, si hagués prestat el seu consentiment.

Un cop finalitzada la relació contractual, o bé un cop hagin transcorregut els 5 anys, les dades seran suprimides conforme al que es disposa a la normativa de protecció de dades, cosa que implicarà, en tot cas, el seu bloqueig. No obstant això, aquesta informació estarà disponible a sol·licitud de les autoritats judicials, el Ministeri Fiscal, o les Administracions Públiques competents, durant el termini de prescripció de les accions que se'n puguin derivar. Un cop hagi transcorregut aquest darrer termini, les dades seran completament eliminades.

En cas que al finalitzar la relació contractual existissin litigis pendents, derivats de l'exercici d'accions d'impugnació de la factura o que tendissin a aconseguir el recobrament de les mateixes, les dades podran ésser conservades durant el termini addicional necessari mentre duri el litigi i no recaigués una resolució definitiva -cas en què es procedirà al seu bloqueig i posterior supressió. En aquests casos, les dades podran ésser utilitzades únicament com a prova.

Quins són els vostres drets en matèria de protecció de dades?

D'acord amb la normativa vigent de protecció de dades, el titular de les dades té una sèrie de drets que es poden resumir de la manera següent.

Per tal d'exercir-los, el titular s'haurà d'acreditar degudament mitjançant el seu DNI, passaport, o document anàleg.

Drets en matèria de protecció de dades

Dret d'accés Consisteix a conèixer quin tipus de dades es tracten, i les característiques dels tractaments que s'hi apliquen
Dret de rectificació El titular podrà sol·licitar la modificació de les seves dades, en aquells casos on siguin incorrectes o inexactes
Dret a la portabilitat Consisteix en la possibilitat d'obtenir una còpia en format interoperable de les dades que estiguin essent tractades
Dret a la limitació del tractament En els casos recollits a la Llei, aquest dret permet que el tractament de dades es paralitzi, conservant-se únicament per l'exercici o defensa de reclamacions.
Dret de supressió Aquest dret permet que les dades siguin suprimides quan el seu tractament ja no resulti necessari, excepte en cas que hi hagi una obligació legal de conservar-los o no prevalguin altres motius legítims pel seu tractament per part d'IGUANA.
Dret d'oposició En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, aquest dret permet que es deixin de tractar les vostres dades. Mitjançant l'exercici d'aquest dret es pot sol·licitar que cessin les comunicacions comercials, en els termes anteriorment assenyalats.
Dret a revocar el consentiment Aquest dret permet retirar el consentiment que s'hagi prestat amb anterioritat per a la realització de determinats tractaments sobre les dades, havent-se de processar la petició en el termini màxim aproximat de 10 dies. No obstant això, la retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment previ, ni impedirà el tractament que es realitzi en aplicació d'una altra base de legitimació.
Dret a interposar una reclamació a l'autoritat de control Aquest dret es preveu per aquells supòsits en què el client no hagi obtingut una resposta satisfactòria per part del Responsable del tractament en l'exercici dels seus drets. A Espanya, l'autoritat és l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades AEPD (http://aepd.es). A Catalunya és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades APDCAT(http://www.apdcat.cat)

Podreu exercir els vostres drets mitjançant correu postal a l'adreça C/ Alemanya 33-5B 1r, 08700 Igualada (Barcelona), o bé mitjançant correu electrònic a l'adreça . Haureu d'indicar amb claredat quin dret desitgeu exercir, i acompanyar la sol·licitud amb la documentació legalment requerida.

A les pàgines web de l'AEPD i d'APDCAT podreu trobar-hi una sèrie de models que us ajudaran a exercir els vostres drets.

Per últim, en cas que no hàgiu obtingut una resposta satisfactòria en l'exercici dels vostres drets, podreu comunicar-vos amb el Delegat de Protecció de Dades d'IGUANA, a través de les dades de contacte que s'han indicat amb anterioritat.